Zeitplang vum CEL ROESER vum 12 Mee 2019

Zeitplang vum CEL ROESER vum 12 Mee 2019